Báo cáo đánh giá độc lập giữa kỳ – Cơ chế phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

,

Phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư, trao quyền cho cộng đồng và người dân trong tổ chức thực hiện (viết tắt là “phân cấp, trao quyền”) là chủ trương lớn của Chính phủ trong Chương trình 135 nói riêng và CTMTQG GNBV nói chung (CT 135/CTMTQG GNBV) giai đoạn 2016-2020 nhằm thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của người dân và cộng đồng trong giảm nghèo, áp dụng cách tiếp cận giảm nghèo dựa vào cộng đồng, mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động của Chương trình.

 

    None Found
Skills

Posted on

18/08/2021