Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM)

,

Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM) được giao làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. PACCOM làm việc chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở cả cấp trung ương cũng như ở 63 tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong đó có CARE Quốc tế tại Việt Nam.

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019