AWEEV – Mức độ đáp ứng giới của các công trình cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với gánh nặng công việc chăm sóc không được trả công của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

,

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đang thực hiện Dự án Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam (AWEEV). Dự án sẽ hướng tới 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số (DTTS) ở chín xã, thị trấn gồm Tiên Nguyên, Xuân Minh, Yên Thành, Tân Bắc, Yên Bình và Tân Trịnh thuộc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, và các xã Bản Bo, Bình Lư và Thèn Sin thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Dự án thúc đẩy các quyền kinh tế của phụ nữ DTTS và tăng cường sự tham gia của họ vào các công việc được trả lương, trả công thông qua việc nâng cao phúc lợi kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam bằng cách thúc đẩy các quyền kinh tế; tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế mang lại thu nhập; tăng cường tiếng nói và sự lãnh đạo của họ trong các quyết định liên quan đến các hoạt động sinh kế của hộ gia đình cũng như các hoạt động kinh doanh.

Một mục tiêu quan trọng nữa của dự án là góp phần giảm gánh nặng của phụ nữ đối với các công việc chăm sóc không được trả công (CVCSKĐTC). Để đạt được mục tiêu này, Dự án trước kết thực hiện một số hoạt động nghiên cứu để có thể hiểu một cách thấu đáo về CVCSKĐTC và ảnh hưởng của gánh nặng CVCSKĐTC đối với phụ nữ theo các khía cạnh như tiếp cận cơ sở hạ tầng, sử dụng dịch vụ công cộng, tham gia các công việc được trả công. Kết quả của hoạt động nghiên cứu này sẽ được sử dụng để xác định nội dung chi tiết cho các can thiệp của AWEEV tại địa bàn dự án. Đồng thời, các phát hiện và khuyến nghị của nghiên cứu cũng sẽ được chia sẻ rộng rãi để thúc đẩy vận động chính sách ở các cấp.

 

Mức độ đáp ứng giới của các công trình cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với gánh nặng công việc chăm sóc không được trả công của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

 

    None Found

Skills

, , , ,

Posted on

11/07/2022