Dự án P4EM đã tổ chức Hội thảo Tổng kết giữa kỳ và định hướng lập kế hoạch tại tỉnh Kon Tum vào ngày 9 và 10 tháng 1/2020 với sự tham gia của đại biểu đến từ các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Trà Vinh và đại diện Ủy Ban Dân Tộc.

Một số bài học kinh nghiệm nổi bật trong quá trình triển khai dự án P4EM đã được chia sẻ và thảo luận một cách rất cởi mở tại hội thảo, bao gồm:

  • Mô hình hỗ trợ thông qua tổ nhóm phụ nữ liên kết trồng sâm dây tại xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
  • Cơ chế điều phối và hoạt động hiệu quả của tổ công tác liên ngành; quy trình thực hiện sáng kiến hạ tầng nhỏ tại tỉnh Hòa Bình.
  • Mô hình sáng kiến nuôi bò vỗ béo thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
  • Hoạt động điều phối các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo từ ngân sách nhà nước, các dự án và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị.
  • Bài học trong việc lồng ghép giới có hiệu quả vào các hoạt động của dự án tại tỉnh Trà Vinh.

Ngoài ra, kết quả đánh giá nội bộ giữa kỳ và việc rà soát lại quy trình, kết quả triển khai các sáng kiến cộng đồng dựa trên các tiêu chí đánh giá (phân cấp trao quyền, phát huy nội lực, giới, biến đổi khí hậu, tiếp cận thị trường hàng hóa,…) cũng được các đại biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn. Đại diện UBDT đã chia sẻ và cập nhật tiến trình chuẩn bị Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2030 cũng như nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp, tham vấn với các tỉnh và dự án trong thời gian tới.

Dựa trên các thảo luận tại hội thảo, các đối tác tham gia dự án đã thống nhất một số định hướng, kế hoạch chính trong giai đoạn 2020-2021, tập trung vào hai trọng tâm:

  • Thay đổi cách triển khai Quỹ sáng kiến cộng đồng nhằm đảm bảo duy trì bền vững, nhân rộng, và đúc kết bài học hay.
  • Nâng cao hiệu quả hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng năng lực và tham vấn, khuyến nghị chính sách cho các đối tác tại các tỉnh.

Sự kiện trên nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự phát triển công bằng và toàn diện của cộng đồng các dân tộc thiểu số” (P4EM) do Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ.

Dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số (P4EM) được đồng triển khai bởi CARE, Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Trà Vinh, Kon Tum từ năm 2017-2021 với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland.