Hoạt động của chúng tôi

CARE Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và các nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở khu vực đô thị:

  • Có tiếng nói hợp pháp, được tôn trọng và thừa nhận, được đại diện đầy đủ trong xã hội.
  • Được hưởng lợi công bằng từ phát triển bền vững.
  • Tăng cường khả năng ứng phó với hoàn cảnh biến động.

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục lĩnh vực hoạt động chính của mình với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng ở Việt Nam để vừa giảm sự tổn thương lâu dài trước thiên tai, vừa hỗ trợ trong các trường hợp khủng hoảng theo hướng thúc đẩy cải thiện bền vững về sinh kế và an sinh.

Phụ nữ Dân tộc Thiểu số Vùng sâu vùng xa

Các thông tin liên quan đến chương trình hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của CARE Quốc tế tại Việt Nam.

Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương về Mặt Xã hội

Các thông tin liên quan đến chương trình hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở đô thị.  

Cứu trợ Khẩn cấp

Các thông tin về những dự án cứu trợ nhân đạo trong trường hợp thiên tai do CARE triển khai tại Việt Nam.


Giới thiệu về CARE tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Cứu trợ khẩn cấp

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro với thiên tai trong dài.

Ấn phẩm

CARE Quốc tế tại Việt Nam có các ấn phẩm giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam.

Cơ hội làm việc

Hãy tìm hiểu các cơ hội công việc để tham gia vào đội ngũ của CARE tại Việt Nam hoặc hợp tác với chúng tôi.