Emergencies

Nhiệm vụ của CARE Quốc tế là làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng ở Việt Nam để vừa giảm tính tổn thương dài hạn trước thiên tai, vừa hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp theo hướng thúc đẩy cải thiện bền vững về sinh kế và an sinh.

Mục tiêu của các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và cứu trợ nhân đạo của CARE Quốc tế tại Việt Nam là đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của nhóm mục tiêu – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, người dân tộc thiểu số, những người dễ bị tổn thương về mặt xã hội và những nhóm dễ bị tổn thương trước thiên tai để hỗ trợ các cộng đồng phục hồi sau ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian trung hạn và dài hạn.

CARE Quốc tế tại Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các đối tác chính phủ, các cơ quan phi chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác và các cơ quan Liên Hiệp Quốc trong công tác cứu trợ khẩn cấp tại Việt Nam. Hiện nay, CARE tại Việt Nam ưu tiêu các lĩnh vực can thiệp như sau:

TRONG GIAI ĐOẠN PHẢN ỨNG TỨC THÌ:

VÀ TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI:

Khi lập chương trình cứu trợ và phản ứng khẩn cấp, CARE dùng HỖ TRỢ TIỀN MẶT làm một trong các phương thức cứu trợ khẩn cấp để người dân mua các tài sản quan trọng cho việc phục hồi sinh kế của mình.


Giới thiệu về CARE tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Cứu trợ khẩn cấp

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro với thiên tai trong dài.

Ấn phẩm

CARE Quốc tế tại Việt Nam có các ấn phẩm giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam.

Cơ hội làm việc

Hãy tìm hiểu các cơ hội công việc để tham gia vào đội ngũ của CARE tại Việt Nam hoặc hợp tác với chúng tôi.