Cơ hội việc làm với CARE

Vui lòng xem thông tin tuyển dụng tại đây.

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em
Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em
Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI