Cơ hội việc làm với CARE

Tư vấn Tập huấn về Cải thiện Hoạt động để Phù hợp với Người khuyết tật

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Tập huấn về Cải thiện Hoạt động để Phù hợp với Người khuyết tật. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 9 giờ ngày 06/10/2023

Tình nguyện viên Chương trình

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tình nguyện viên Chương trình. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 24/09/2023

Tư vấn Tập huấn Kỹ năng Điều hành

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Tập huấn Kỹ năng Điều hành.

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 9 giờ ngày 02/10/2023

Tư vấn Đánh giá Cuối kỳ

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Đánh giá Cuối kỳ cho dự án Tăng cường An ninh lương thực & Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số (EFSEM). Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 9 giờ ngày 04/10/2023

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi
Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI