Cơ hội việc làm với CARE

Tư vấn Đào tạo và Hướng dẫn Kỹ năng Truyền thông

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn đào tạo và hướng dẫn thực hiện kỹ năng truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới cho tổ truyền thông cộng đồng. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 16h ngày 06/02/2023

Tư vấn Xây dựng Sản phẩm Truyền thông

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn xây dựng sản phẩm truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 9 giờ ngày 09/02/2023

Tư vấn Thực hiện Đánh giá Đầu kỳ và Phân tích Giới

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Thực hiện Đánh giá Đầu kỳ và Phân tích Giới. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2023

Tình nguyện viên Chương trình

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tình nguyện viên Chương trình. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 17h ngày 03/02/2023

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi
Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI