Xây dựng một mạng lưới hỗ trợ thế hệ doanh nhân nữ tại Việt Nam

“Bằng cách đầu tư vào các nữ doanh nhân, chúng tôi tin rằng mình có thể thúc đẩy một loại hình tăng trưởng bền vững có thể vươn tới tất cả mọi người và mọi nơi trên thế giới.” Tim hiểu về các cơ hội mới được tạo ra cho các nữ doanh nhân tại Việt Nam thông qua sự hợp tác giữa CARE và Trung tâm Phát triển Toàn diện Mastercard.