CARE hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19

CARE Hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19 3 Gần đây tình hình dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp tại nhiều địa bàn trên cả nước, trong đó có Trà Vinh, Quảng Trị và Hà Giang. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là...