Sáng kiến Thắp lửa hỗ trợ hơn 50.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam kinh doanh bền vững

Nắm giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, thông qua Sáng kiến Thắp lửa, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ sẽ có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính và phi tài chính để phát triển doanh nghiệp.

Cần nhiều nỗ lực hơn để đưa Luật Tiếp cận thông tin vào cuộc sống

Hà Nội, ngày 21/2/2020 – Các cơ quan nhà nước cần nhận thức đầy đủ và thực hành vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình trong việc cung cấp thông tin minh bạch theo yêu cầu của công dân dựa trên hướng dẫn từ Bộ Tư Pháp nhằm cải thiện hiệu quả của việc thực thi Luật...