Cẩm nang Hành động Xanh

    Cẩm nang hành động xanh Tải về Giới thiệu về CARE tại Việt Nam Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ. Cứu trợ khẩn cấp Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro...