How We Work

Huy động sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong bình đẳng giới

Bình đẳng giới vô cùng quan trọng nếu chúng ta muốn đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững và công bằng xã hội. CARE chú trọng đặc biệt vào việc tăng cường tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái cũng như giúp họ tham gia tích cực và ảnh hưởng tới những quyết định có tác động đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, để bình đẳng giới bền vững thì việc tập trung hoàn toàn vào phụ nữ và trẻ em gái là chưa đủ. CARE Quốc tế tại Việt Nam do vậy huy động sự tham gia của nam giới và trẻ em trai vào việc chuyển đổi các mối quan hệ bất bình đẳng giới, bao gồm cả việc chấm dứt bạo hành giới.


Đo lường tác động

CARE Quốc tế tại Việt Nam kiên trì theo đuổi các kết quả và tác động lâu dài từ các chương trình và phương pháp tiếp cận của mình thông qua việc giám sát và đánh giá một cách có hệ thống. Cùng với các đối tác, chúng tôi sử dụng bằng chứng, bài học kinh nghiệm và các cách làm mới từ các chương trình và dự án để tạo ra những thay đổi sâu rộng. Chúng tôi đề cao quá trình vận động chính sách dựa trên bằng chứng và tài liệu hóa các mô hình can thiệp thành công để tiếp tục nhân rộng.


Vận động chính sách

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu dựa trên bằng chứng, CARE Quốc tế tại Việt Nam thúc đẩy tăng cường tính hiệu quả trong việc triển khai các chính sách và chương trình tại Việt Nam. CARE thúc đẩy đối thoại cởi mở thông qua hợp tác với nhiều đối tác khác nhau gồm Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố, các cơ quan ban ngành của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương, nhà tài trợ, và tổ chức xã hội. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức dựa vào cộng đồng nhằm đưa tiếng nói của họ tới các cấp chính quyền, nâng cao vị thế của họ trong cộng đồng và xã hội, đồng thời tăng cường sự tham gia của họ trong hoạch định chính sách và triển khai chương trình.


Xây dựng quan hệ đối tác

CARE Quốc tế tại Việt Nam nhận thấy sẽ không thể hoàn thành các mục tiêu chương trình nếu chúng tôi làm việc riêng lẻ. Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm và xây dựng quan hệ đối tác với các cơ quan ban ngành của Chính phủ, các doanh nghiệp, và tổ chức đoàn thể xã hội nhằm phát huy các thế mạnh của mỗi bên, tìm ra các giải pháp bền vững trong xóa đói giảm nghèo, chống lại bất công xã hội và bất bình đẳng giới. CARE Quốc tế tại Việt Nam kết nối với các đối tác có sáng kiến tương đồng, cùng làm việc để xây dựng môi trường chính sách hiệu quả và nâng cao năng lực của các đối tác trong thực hiện các chương trình phát triển.


Giới thiệu về CARE tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Cứu trợ khẩn cấp

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro với thiên tai trong dài.

Ấn phẩm

CARE Quốc tế tại Việt Nam có các ấn phẩm giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam.

Cơ hội làm việc

Hãy tìm hiểu các cơ hội công việc để tham gia vào đội ngũ của CARE tại Việt Nam hoặc hợp tác với chúng tôi.