Thông tin chung

2635

phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số

9 xã

thuộc hai huyện của Hà Giang và Lai Châu

Vấn đề

ngôn ngữ, giáo dục, tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản, giao thông, sinh kế, gánh nặng chăm sóc, ra quyết định trong gia đình, dịch vụ tài chính, tổ nhóm phụ nữ, bạo lực giới

Mục tiêu

 • Thúc đẩy các quyền kinh tế, đặc biệt là đối với nhóm phụ nữ nghèo ở nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 

 • Tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế được trả lương

Kết quả mong đợi

60 nhóm chè với 1200 phụ nữ dân tộc thiểu số

được hỗ trợ kỹ thuật

2 mô hình chè đặc sản với 20 phụ nữ

được hỗ trợ thành lập

1400 phụ nữ cùng chồng

tham gia đối thoại bình đẳng giới và nâng quyền kinh tế cho phụ nữ

18 sự kiện truyền thông cộng đồng

được tổ chức

Người dân

được cung cấp thông tin, kỹ năng khi tìm kiếm công việc ngoài địa bàn

9 mô hình

giúp phụ nữ giảm thời gian nội trợ, việc nhà được hỗ trợ

9 mô hình

thúc đẩy trẻ mầm non đến trường được hỗ trợ

150 phụ nữ

được hỗ trợ tham gia 20 mô hình khởi nghiệp kinh doanh

20 mô hình sinh kế ngoài chè

với sự tham gia của 300 phụ nữ

70 nhóm cổ phần tài chính tự quản

được thành lập

Cán bộ đối tác và chính quyền xã, thôn

được nâng cao năng lực về giới và môi trường

Kết quả dự án

được chia sẻ, đối thoại với trung ương và các nhà làm chính sách

Cách tiếp cận

3R

Ghi nhận

(Recognition)
 • Ghi nhận vai trò của việc nhà và chăm sóc 
 • Có số liệu rõ ràng
 • Phân tích được giá trị của việc nhà
 • Nâng cao nhận thức
 • Hỗ trợ người làm việc nhà và chăm sóc

Giảm gánh nặng

(Reduction)
 • Áp dụng các kỹ thuật giảm
  thời gian và công sức
 • Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng có tính đến yếu tố giới
 • Các dịch vụ công có chất lượng

Phân bổ lại

(Redistribution)
 • Chuyển đổi khuôn mẫu giới
 • Thu hút sự tham gia của nam giới
 • Tăng dịch vụ chăm sóc có thể chi trả được

Tài liệu dự án

BCNC – Cơ sở hạ tầng và công việc chăm sóc không được trả công
BC-KNCS – Cơ sở hạ tầng và công việc chăm sóc không được trả công
NC – Chăm sóc trẻ tại vùng nông thôn DTTS

BC-KNCS – Công việc CSKĐTC đối với đồng bào DTTS

Giảm bất bình đẳng giới trong phân bổ công việc CSKĐTC

AWEEV – Một số kết quả đánh giá đầu kỳ

AWEEV – Tóm tắt nội dung dự án

AWEEV – Tăng cường quyền kinh tế của phụ nữ – Khái niệm và cách tiếp cận

Thư viện

Đơn vị tài trợ

Đối tác kỹ thuật