Cần nhiều nỗ lực hơn để đưa Luật Tiếp cận thông tin vào cuộc sống

Hà Nội, ngày 21/2/2020 – Các cơ quan nhà nước cần nhận thức đầy đủ và thực hành vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình trong việc cung cấp thông tin minh bạch theo yêu cầu của công dân dựa trên hướng dẫn từ Bộ Tư Pháp nhằm cải thiện hiệu quả của việc thực thi Luật...